Miami Metro Zoo: Flamingos

Miami Metro Zoo: Flamingos (Front)
Inscription: METRO ZOO

Miami Metro Zoo: Flamingos (Back)
Inscription: FLAMINGOS

Leave a comment