Miami Metro Zoo: Tyrannosaurus Rex

Miami Metro Zoo: Tyrannosaurus Rex (Front)
Inscription: TYRANNOSAURUS

Miami Metro Zoo: Tyrannosaurus Rex (Back)
Inscription: METRO ZOO

Leave a comment